Bewind en schulden

 

Aangezien bewindvoering en schuldhulpverlening regelmatig met elkaar verward wordt onderstaande uitleg.

 

Betalingsachterstanden

Als er achterstanden zijn die binnen redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost (binnen 3 jaar), zullen wij een afbetalingsregeling treffen met de schuldeiser. Er moet dan wel iedere maand voldoende geld overblijven voor het betalen van alle vaste lasten.

 

Problematische schulden

Als er betalingsachterstanden zijn die niet binnen een redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost, dan spreken we van problematische schulden. Om een oplossing te vinden voor problematische schulden is een schuldhulpverleningstraject noodzakelijk. Een schuldhulpverleningstraject moet aangevraagd worden bij een erkende schuldhulpverleningsinstantie. De gemeente heeft voor u deze mogelijkheid. Wij zullen u helpen bij het aanmelden en doorlopen van zo’n traject. Alvorens u aan te kunnen melden moet uw financiële situatie eerst stabiel zijn en moeten alle schuldeisers bekend zijn. Vaak heeft u al ruim 1 jaar bewindvoering, voordat dit mogelijk is. In sommige gevallen komt u echter (nog) niet in aanmerking voor zo’n traject, bijvoorbeeld als er fraudeschulden of bepaalde CJIB-boetes zijn. Wij kunnen dan alleen zorgen dat alle vaste lasten betaald worden en zo snel mogelijk de schulden die het traject in de weg staan afbetaald worden. Het kan dus zijn dat u al jaren bewindvoering heeft en nog niet aangemeld bent bij een schuldhulpverleningstraject.

 

Minnelijk traject (MSNP)

Een minnelijk traject is een schuldhulpverleningstraject dat door de gemeente mogelijk wordt gemaakt. Deze regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als de schuldeisers. Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet u minimaal drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. Soms wordt het traject verlengd met twee jaar.

 

Wettelijk traject (WSNP)

Mochten de schuldeisers in een minnelijk traject niet akkoord gaan met het voorstel, dan kunt u mogelijk toegelaten worden tot een WSNP-traject (WSNP = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). De beslissing om tot zo’n traject toegelaten te worden, ligt bij de rechter.