Privacy beleid 

 

Bij Klik Bewind wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden die wij in opdracht van onze klanten uitvoeren.

 

Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat ons bedrijf zorgvuldig en veilig met de ontvangen persoonsgegevens omgaat.

 

Wij geven via dit beleid richting aan hoe binnen ons bedrijf met privacy wordt omgegaan. Wij laten daarmee zien dat wij alles doen wat in redelijkheid van ons mag worden verwacht om de privacy van betrokkenen te waarborgen, te beschermen en te handhaven.

 

De directie van Klik Bewind is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.

 

Hiervoor geldt onder andere:

 ▪ Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), welke vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de

   Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

 ▪ Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

 

Uitgangspunten

 

Klik Bewind gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkene(n). Hierbij houden wij ons aan de volgende uitgangspunten:

 

* Betrokkene(n)

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens van die betrokkene(n) die belanghebbend zijn bij de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden.

 

* Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

* Grondslag en doelbinding

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

* Dataminimalisatie

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Daarbij is minimale gegevensverwerking het uitgangspunt. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

* Bewaartermijnen

 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het gedurende een bepaalde periode bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om opgedragen werkzaamheden goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

* Integriteit en vertrouwelijkheid

Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens, deze worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Er is een integriteitsverklaring ondertekend en er is gescreend middels een Verklaring omtrent gedrag. Deze documenten worden vijfjaarlijks opnieuw ondertekend en/of aangevraagd.

 

* Doorgeven aan derden

Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan derden wanneer dat in het kader van de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden noodzakelijk is.

 

* Diensten en faciliteiten van derden

Wanneer wij in het kader van de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van diensten of faciliteiten van derden, maken wij afspraken met hen waar deze diensten en faciliteiten aan moeten voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

 

* Rechten van betrokkene(n)

Wij informeren betrokkenen tijdig over de rechten die zij hebben in het kader van de privacywetgeving en wij honoreren alle rechten van betrokkenen.

 

* Beveiliging

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om de door ons verwerkte persoonsgegevens adequaat te beschermen

 

 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Klik Bewind kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Klik Bewind en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldformulier/contactformulier op de website www.klikbewind.nl heeft verstrekt.

 

Klik Bewind kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 - Uw Voor- en achternaam (inclusief eventueel tussenvoegsel);

 - Uw telefoonnummer;

 - Uw e-mailadres;

 - Uw adresgegevens;

 - Uw Burgerlijke staat;

 - Uw leeftijd (wij noteren uitsluitend of u 18 jaar of ouder bent);

 - Uw IP-adres;

 - Indien er schulden zijn, een schatting van de hoogte;

 - Overige vragen en/of opmerkingen welke door uzelf worden aangegeven.

 

 

 

Waarom Klik Bewind deze gegevens nodig heeft

 

Klik Bewind verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan Klik Bewind uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de beoordeling, of uw dossier doorgang kan vinden en/of past binnen de bedrijfsvoering welke wordt gehanteerd door Klik Bewind. 

 

Ten slotte kan Klik Bewind uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit sociaal- juridische dienstverlening.

 

Mocht er gebruik gemaakt worden van de dienstverlening van Klik Bewind, dan zullen wij de volgende persoonsgegevens van u nodig hebben/gebruiken/verwerken om onze dienstverlening te optimaliseren:

 -          NAW-gegevens

-          E-mailadres

-          BSN-Nummer

-          Geboortedatum

-          Geboorteplaats

-          Geslacht

-          Nationaliteit

-          Woonsituatie

-          Gezinssamenstelling

-          Gegevens partner (NAW-gegevens, Geboortedatum, Geslacht, BSN)

-          Gegevens kinderen (NAW- gegevens, Geboortedatum, Geslacht, BSN)

-          Verwijzer

-          Datum uitspraak Maatregel

-          Grond van Uitspraak

-          BM-nummer

-          Zaaknummer

-          Publicatiegegevens register

-          Kopie Legitimatiebewijs

-          Digitale polis van lopende verzekering

-          Digitale polis van Uitvaartverzekering en zorgverzekering

-          Digitale beschikkingen rechtspraak

-          Vermogensgegevens

-          Salaris-/Inkomensgegevens

-          Schuldgegevens

-          Uitgave gegevens

-          Bankrekeningnummer(s)

-          Bankafschriften lopende rekeningen

-          Inloggegevens van derden t.b.v. behalen doelen

 

 

 

Categorieën instanties aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven

 

Klik Bewind heeft, ten behoeve van de te leveren dienstverlening voor de cliënt, veelvuldig contact met verschillende instanties. 

 

Wij geven persoonsgegevens slechts door aan die partijen die een aantoonbare en essentiële rol vervullen bij het uitvoeren van de aan ons opgedragen dienstverlening. Dit zijn (niet limitatief):

▪ Uitkeringsinstanties

▪ Belastingdienst

▪ Verzekeringsmaatschappijen

▪ Nutsbedrijven                     

▪ Schuldeisers                        

▪ Banken

▪ Accountants/ Administratiekantoren

▪ Geestelijke Gezondheid- instellingen

▪ Notarissen/Advocaten/

▪ Mediators

▪ Werkgevers

▪ Rechtbanken

▪ Sociale Ketenpartners

▪ Justitiële Instanties

▪ Zorginstellingen

▪ Woningcorporaties

▪ Voogdijinstellingen

▪ Reclassering

▪ Liefdadigheidsinstellingen

▪ Stichtingen

▪ Fondsen

▪ Leveranciers

▪ Telecombedrijven

▪ Vrijetijdsinstanties 

 

 

 

Delen met anderen

 

Klik Bewind verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Uw persoonsgegevens worden in geen enkel geval aan niet-EU landen toegezonden.

 

 

 

Te verwerken persoonsgegevens

 

Wij verwerken persoonsgegevens. Ook verwerken wij bijzondere gegevens. Ten aanzien van bijzondere persoonsgegevens vragen wij ook uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n) om deze gegevens te morgen verwerken. 

 

Om bijzondere gegevens te mogen verwerken is Klik Bewind verplicht om een DPIA (Data protection impact assessment) uit te voeren. De DPIA is een instrument om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Vervolgens worden er maatregelen genomen om de risico’s te verkleinen.

 

Het gaat in alle situaties uitsluitend om die gegevens die noodzakelijk zijn om:

▪ Met betrokkene(n) te communiceren;

▪ De werkzaamheden te kunnen uitvoeren;

▪ Het gewenste doel te behalen.

 

Wij kunnen altijd onderbouwen waarom wij in bepaalde situaties de gevraagde persoonsgegevens verwerken.

 

 

 

Verwerkingsgrondslagen

 

Er mogen alleen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dit binnen de doelstellingen van de onderneming valt én de verwerking onder één van de vastgestelde grondslagen kan worden gebracht.

 

Klik Bewind baseert de verwerking van persoonsgegevens minimaal op één van de volgende verwerkingsgrondslagen: 

▪ Er expliciete toestemming is van de betrokkene(n);

▪ Er sprake is van de uitvoering en een overeenkomst;

▪ Er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

 

 

 

Hoe lang Klik Bewind uw gegevens bewaart

 

Klik Bewind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw (persoons)gegevens worden niet langer dan 12 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Wij bepalen uiteindelijk per dossier (indien mogelijk) van tevoren de bewaartermijn en houden daarbij in ieder geval rekening met de volgende termijnen:

▪ Fiscale werkzaamheden voor onze cliënten (7 jaar);

▪ Werkzaamheden ten behoeve van de rechtbank, zoals boedelbeschrijvingen, Rekening en

   Verantwoordingen, Eindverantwoordingen, machtigingen etc. (7 jaar);

▪ Persoonsgegevens welke Klik Bewind nodig acht om vast te kunnen stellen of u eerder cliënt bent

   geweest van Klik Bewind (7 jaar);

▪ Financiële gegevens, zoals bankgegevens, facturen, betaalopdrachten etc. (5 jaar)

▪ Aansprakelijkheid van Klik Bewind als opdrachtnemer:

            - 5 jaar nadat de cliënt bekend is geraakt met schade en (mogelijke) aansprakelijkheid van

              ons bedrijf als opdrachtnemer;

            - 20 jaar nadat opdrachtrelatie tussen de cliënt en Klik Bewind is beëindigd.

 

 

 

Privacy rechten van betrokkene(n)

 

De persoonsgegevens welke eenmaal in de onderneming terecht zijn gekomen, mogen niet onbeperkt gebruikt worden. Het gebruik moet immers in overeenstemming zijn met de bedrijfsvoering en de grondslagen zoals eerder werden benoemd. 

 

Er zijn eisen verbonden aan de wijze waarop betrokkene(n) worden geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens. 

 

De privacy rechten welke Klik Bewind beschrijft zijn:

▪ het recht van toegang tot de verwerkte gegevens;

▪ het recht op correctie (rectificatie) van de gegevens als deze niet kloppen;

▪ het recht op verwijdering van de gegevens en “het recht om vergeten te worden”;

▪ het recht op beperking van de gegevensverwerking;

▪ een kennisgevingsplicht (hoe komt u aan de gegevens);

▪ het recht op overdraagbaarheid van gegevens (mocht de cliënt een overstap willen maken naar

  bijvoorbeeld de concurrent. De persoonsgegevens worden overgedragen in een gestructureerd,

  veelgebruikt en machine leesbaar formaat).

 

 

 

Datalekken

 

Wij nemen alle maatregelen die in redelijkheid van ons kunnen worden verwacht om te kunnen borgen dat binnen ons bedrijf persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verwerkt. Mocht blijken dat er toch een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden (een zogenaamd data-lek), dan zullen wij de wettelijke verplichte acties ondernemen. Wanneer wij niet kunnen uitsluiten dat de inbreuk een risico inhoudt voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n), zullen wij de inbreuk melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (Ap). Ook zullen wij de maatregelen nemen om deze risico’s voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n) zoveel mogelijk te beperken, en om herhaling van de inbreuk zo mogelijk te voorkomen. Daarnaast zullen wij betrokkene(n) informeren over de aard en omvang van de inbreuk.

 

Wij informeren onze medewerkers zodat zij enerzijds een inbreuk in verband met persoonsgegevens kunnen herkennen en anderzijds weten wat zij in de betreffende omstandigheden moeten doen.

 

Alle inbreuken op het gebied van persoonsgegevens zullen worden geregistreerd in een intern register.

 

 

 

Toegang Klik Bewind

 

Klik Bewind heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden een inbreuk kunnen plegen op de verwerkingen van persoonsgegevens binnen ons bedrijf.

 

Wij nemen passende technische maatregelen om de verwerkingen van persoonsgegevens te beveiligen. Het beschermingsniveau van deze technische maatregelen is afgestemd op de mogelijke risico’s. Wij zorgen voor technische beveiliging van software en data via firewalls en beschermingssoftware.

 

Klik Bewind verstrekt geen WIFI-gegevens aan derden, waardoor bezoekers van Klik Bewind nooit bij afgeschermde gegevens kunnen komen.

 

Onze kantoorruimte is beveiligd tegen onbevoegd binnendringen en voor de toegangsrechten tot onze datasystemen (ook anders dan vanuit de kantoorruimte) zijn specifieke beveiligingsmaatregelen genomen.

 

 

 

Onze website

 

Klik Bewind neemt de bescherming  van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.klikbewind.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat (slotje) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast is de website voorzien van de allerlaatste beveiligingsupdates van de gebruikte software of plug-ins

 

Op de website van Klik Bewind worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Klik Bewind gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Daarnaast bevat de site www.klikbewind.nl mogelijk links naar andere sites dan die van ons en deze sites voldoen mogelijk niet aan hetzelfde privacy beleid als Klik Bewind. U moet het privacy beleid van andere sites beoordelen en bepalen als u ze bezoekt door op een link te klikken vanaf onze website.

 

 

 

Google Analytics

 

Klik Bewind maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics houdt zich ook zelfregulerende frameworks, waaronder het EU-US privacy Shield principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Lees het privacy beleid van Google op https://policies.google.com/ voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Klik Bewind te kunnen verstrekken.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Klik Bewind heeft hier geen invloed op.

 

Klik Bewind heeft Google geen toestemming gegeven om via Klik Bewind verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

 

 

Contactgegevens

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar klikbewind@gmail.com. Klik Bewind zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Klik Bewind verzamelde persoonsgegevens, neem dan. 

 

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Klik Bewind is als volgt te bereiken:

Correspondentieadres: Postbus 60, 5410 AB  Zeeland

Telefoonnummer: 06-86693909       Emailadres: klikbewind@gmail.com

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64840832